Liquidatiebonus & WCO

Bij elke onderneming wordt vroeg of laat de vraag wel eens gesteld wat er gebeurt bij het opdoeken of in vaktermen bij liquidatie of vereffening van de onderneming.

1. Overgangsregeling liquidatieboni
Het is zo dat op het ogenblik een vennootschap notarieel wordt ontbonden de fiscus in de meeste gevallen nog eens aan de kassa passeert; vooraleer immers de aandeelhouders het vereffeningsoverschot (het verschil tussen de ter gelde gemaakte bezittingen verminderd met alle schulden van de onderneming) uitbetaald krijgen dienen zij nog een roerende voorheffing te betalen op hun beschikbare reserves.

Deze roerende voorheffing bedraagt op heden 10%. Onze regering heeft echter in één van haar vele pogingen om haar begroting op te smukken dit nog redelijk gunstig tarief opgetrokken naar 25%. Deze aanpassing gaat in op 1 oktober 2014 ; dit wil zeggen dat een vennootschap die haar activiteiten staakt en vereffend wordt uiterlijk op 30 september 2014 tot dan nog, in het geval er effectief beschikbare reserves zijn, van het (gunst)tarief van 10% kan genieten. Daarna is het onherroepelijk gedaan en wordt het tarief (voorlopig) verhoogd naar 25%, wetende dat deze voorheffing wordt geheven op reeds voorheen belaste winsten impliceert dit dat bij liquidatie uitgekeerde reserves uiteindelijk in de meeste gevallen een taxatie van 50 tot 59% hebben ondergaan.

De federale regering heeft echter in een overgangsmaatregel voorzien, men laat ondernemingen in de mogelijkheid om toch verder te gaan met hun activiteiten en alsnog, binnen dezelfde tijdspanne tot 30 september 2014, van de 10% roerende voorheffing taxatie op beschikbare reserves te genieten op voorwaarde dat enerzijds deze voorheffing direct wordt betaald en tevens als er nog aan enkele andere voorwaarden wordt voldaan. Welke zijn nu deze voorwaarden ? Wij kunnen niet langer wachten u de regeling kenbaar te maken doch moet iedereen voorlopig nog afwachten naar een circulaire welke de fiscus hierover zal uitbrengen (eerstdaags ...). In grote lijnen komt het erop neer dat er twee mogelijkheden zijn:

Indien de onderneming over voldoende cash beschikt (liquide middelen), dan kan zij een tussentijds dividend uitkeren aan haar aandeelhouder(s), de vennootschap dient dan direct 10% roerende voorheffing hierop in te houden en door te storten naar de Belgische Staat, en de aandeelhouder(s) dienen de resterende 90% te gebruiken om een kapitaalsverhoging te doen.
Indien de onderneming niet beschikt over voldoende liquiditeiten en toch van de maatregel wil genieten zal de onderneming de transactie moeten doen via de tussenkomst van een bedrijfsrevisor.

Welk is nu het voordeel ? Voor de kleine onderneming kan men, mits vier jaar te wachten, nadien een kapitaalsvermindering doen en de centen belastingvrij uitkeren aan de aandeelhouders (op dat ogenblik !). Voor grote ondernemingen is deze periode 8 jaar met mogelijkheden van enkele tussenstappen welke we altijd in concrete gevallen kunnen verduidelijken. Dit betekent effectief ook dat ondernemingen welke de komende 20 jaar of zelfs 'nooit' tot enige vereffening zouden overgaan ook van deze maatregel kunnen genieten. Bij het doorgeven van de onderneming naar een volgende generatie of bij het verkopen van de aandelen aan derden is dit een fiscaal cadeau. Er zijn nog een ganse rits overige voorwaarden doch deze worden best dossier per dossier besproken, elke onderneming welke in aanmerking komt wordt door ons aangeschreven hiertoe. Er is echter weinig tijd, concreet is het zo dat vennootschappen die afsluiten per 31/12 letterlijk tijd hebben tot het einde van dit jaar, aangezien dit alles met enkele transacties (eventueel revisor verslag, notariële akte, mogelijk overbruggingskrediet) gepaard gaat moeten we niet bij de pakken blijven zitten. Vennootschappen die op een ander tijdstip afsluiten hebben iets meer tijd doch ook deze zullen snel aangeschreven worden. Vennootschappen die een dividendpolitiek gewoon waren vallen in voorkomend geval (deels) buiten de doelgroep van de overgangsmaatregel. Vennootschappen die onder een structuur van een maatschap vallen komen wel degelijk ook in aanmerking aangezien een maatschap transparant is. Wij hopen dat de circulaire niet te sterk meer zal afwijken van hetgeen tot nu in de maatregel voorzien is, in elk geval vragen wij u contact op te nemen met uw dossierverantwoordelijke en/of mezelf zodat we de nodige toelichting kunnen geven en de noodzakelijke schikkingen kunnen treffen. Uiteraard is het zo dat mocht u al de bedoeling hebben gehad om uw activiteit te stoppen er iets meer tijd is (tot 30/9/2014). Ter vollediging vermelden we nog dat wettelijke reserves in principe ook in aanmerking komen doch belastingvrije reserves (investeringsreserves) komen niet in aanmerking, tot slot is het nuttig te weten dat het enkel over reserves gaat die op 31.03.2013 reeds waren toegekend. Wij kunnen telefonisch en/of via mail duidelijkheid geven over uw specifieke vennootschap en/of uiteraard ook door het maken van een afspraak.
M.i. is het trouwens zo dat bijna iedereen die over beschikbare reserves beschikt best gebruik maakt van de maatregel, het is zeker niet ondenkbeeldig dat het tarief van roerende voorheffing ooit nog wordt opgetrokken naar >25%.

2. Vernieuwing Wet continuïteit ondernemingen (WCO)
Terwijl de meesten onder ons rustig van hun verlof aan het genieten waren werd er een uitbreiding en vernieuwing gestemd op voornoemde wetgeving. Bedrijven in moeilijkheden zullen voortaan nog strenger worden gecontroleerd als ze bescherming vragen tegen schuldeisers. Deze wetgeving heeft zo zijn gevolgen voor boekhouders en accountants. Aan ons wordt immers gevraagd onze zwijgplicht te doorbreken en wij worden verplicht de rechtbank van koophandel op de hoogte te brengen bij financiële problemen binnen bedrijven, tenzij we kunnen aantonen dat we onze klanten op hun problemen en risico's hebben gewezen en dat hieraan wel degelijk door de betrokken onderneming gevolg is gegeven.

De wet is ingegaan op 1 augustus 2013. Aangezien de ondernemingen met afsluitdatum 31.12.2012 tegen dan hun jaarrekening reeds hadden gepubliceerd betekent dit dat elkeen die een afsluitdatum heeft vanaf 31.03.2013 onder deze nieuwe maatregelen valt.

Dat er een vrij grote discrepantie is tussen onze primaire taak waar wij voor onze klant steeds de fiscaal meest gunstige weg kiezen, de belastingdruk proberen te temperen binnen de legaal mogelijke structuren die er (nog) zijn en deze totaal a-commerciële nieuwe taak die men ons toewijst is méér dan duidelijk. Tot op heden werd steeds aan elke ondernemer gepoogd oplossingen aan te reiken in zowel rendabele jaren als in perioden van crisis. Het is onze ervaring dat ondernemingen in moeilijkheden veel meer opvolging en zorg vragen wat het kostenplaatje niet ten goede komt. Doch door onze accurate opvolging bij onder andere ook krediet(her)negotiatie, herstructurering, sanering enz. slagen we er bijna steeds in om problemen te voorkomen en te herstellen. Dit vergt echter meestal tijd en energie, al deze maatregelen dienen we vanaf heden te rapporteren en op te nemen in de verplicht op te maken verslagen, mocht blijken dat een bedrijf het hiermee niet eens is dan worden we verondersteld dit te melden bij de rechtbank, het bizarre van de ganse situatie is dat men zegt dat we verondersteld worden dit te doen doch ons niet verplicht, een grens is hier moeilijk te trekken.

Schrik dus niet als bepaalde herstelmaatregelen in de jaarlijkse bundels bij het opleveren van de jaarrekeningen worden opgenomen en dat hier soms nogal confronterende zaken in worden opgenomen. De bedoeling van deze maatregel is het aantal falingen terug te dringen en sommige misbruiken van WCO-aanvragen (welke er wel degelijk zijn en waren en wat effectief concurrentievervalsing betekent) tegen te gaan.

Wij verzekeren u dat wij ons nog steeds, zoals vroeger, vooral gaan blijven toeleggen op onze primaire taak, de ondernemer heeft de voorbije jaren al meer dan voldoende geboet en betaald ten gevolge de diverse fiscale maatregelen welke onze federale regering heeft ingevoerd. Méér dan ooit dienen we daar waar mogelijk de kantjes er af te blijven lopen en wij manen onze klanten dan ook aan eens na te denken over hun successie, over de toekomst van hun bedrijf en wij bieden hierin graag onze steun en advies aan, het is en blijft onze betrachting met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk te kunnen bereiken voor onze klanten. Sinds het opstarten van ons accountantskantoor in 1999 kunnen we tot op heden stellen dat enkel in zeer extreme gevallen wij met een faling van de klant werden geconfronteerd en wij wensen dit zo te houden, ook in het aanvragen van een WCO-regeling zijn we in tegenstelling tot vele van onze collega's praktisch nooit actief geweest, steeds hebben we problematiek, als die zich stelt, kunnen opvangen op een gezonde en elegante manier.

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.